Ei tuotteita0,00 €

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä 

Kustannus Oy Duodecim
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki
puh. 09 618 851
e-mail: kustannus@duodecim.fi

Yhteyshenkilö

Tiina Saarnimo
Kustannus Oy Duodecim
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki
puh. 09 6188 5255

Rekisterin nimi

Kustannus Oy Duodecimin verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Kustannus Oy Duodecim kerää Verkkokaupan asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan Verkkokaupan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Kustannus Oy Duodecim noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää Kustannus Oy Duodecimin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Kustannus Oy Duodecimin liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Kustannus Oy Duodecimin ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi, asiakasnumero, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakasryhmä, suostumus suoramarkkinointiin, asiakastunnus, salasana, Duodecimin jäsen- tai tekijänumero ja mahdollinen erikoisala.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Kustannus Oy Duodecimin henkilörekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kustannus Oy Duodecim voi luovuttaa verkkokaupan asiakkaista keräämiään tietoja muihin Kustannus Oy Duodecimin asiakasrekistereihin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoa päin palomuurilla.

Tarkastusoikeus

Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, 00101 HELSINKI. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.