Evästekäytännöt

Kustannus Oy Duodecimin verk­ko­pal­ve­luissa käy­te­tään eväs­teitä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen, palveluiden käytön analysointiin, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen sekä mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man käyttökokemuksen.

Nämä evästekäytännöt koskevat Duodecim verkkokauppaa osoitteessa https://verkkokauppa.duodecim.fi/. Kerromme alla tar­kem­min:

 1. Mitä evästeet ovat
 2. Mitä tietoja keräämme evästeiden avulla
 3. Ketkä asettavat evästeitä
 4. Mihin tarkoitukseen käytämme evästeitä
 5. Kuinka kauan evästeet ovat voimassa
 6. Millaisia oikeuksia sinulla on
 7. Mitä verkkosivuja nämä käytännöt koskevat
 8. Miten voimme päivittää näitä käytäntöjä

Pyydämme tutustumaan evästekäytäntöjen sisältöön. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteestamme.

Mitä evästeet ovat?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ja niitä vastaavat mobiilitunnisteet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Käytämme niin kut­sut­tuja istun­toe­väs­teitä ja pysy­viä eväs­teitä. Istun­toe­väs­teet tuhou­tu­vat auto­maat­ti­sesti, kun selain sul­je­taan. Pysy­vät eväs­teet säi­ly­vät pää­te­lait­teella, kun­nes ne erik­seen pois­te­taan tai nii­den voi­mas­saolo päät­tyy.

Evästeistä ei ole haittaa päätelaitteellesi. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia, joten koneesi muisti ei siis täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallennuksen koneellesi.

Myös kumppanimme aset­ta­vat sivus­tolla eväs­teitä. Vain eväs­teen aset­ta­nut pal­ve­lin voi myö­hem­min lukea eväs­teen.

Mitä tietoja keräämme evästeiden avulla?

Keräämme evästeiden avulla teknisiä tietoja päätelaitteestasi sekä tie­toja sivus­to­jemme käy­töstä. Näi­hin tie­toi­hin kuu­lu­vat esi­mer­kiksi:

 • laitteeseen liittyvät tiedot, kuten laitetyyppi, selainversio, ruudun koko, käyttöjärjestelmä, IP-osoite;
 • yksilöllinen eväste- tai mobiilitunniste; ja
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä sisällöistä, kuten verkkokaupan tuotteista.

Emme voi tietojen avulla tunnistaa sinua henkilökohtaisesti.

Ketkä asettavat evästeitä sivustollamme?

Duodecimin lisäksi evästeitä asettavat kolmannet osapuolet, kuten:

 • Analytiikkapalveluntarjoajat: Käytämme palveluissamme muun muassa Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Voit asentaa selaimeesi lisäosan, joka estää Google Analyticsia keräämästä tietoja. Lisäosan saat tästä. Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöihin tarkemmin täällä.
 • Mainoskumppanit: Kumppaneidemme avulla voimme kohdentaa mainontaa muualla Internetissä, kuten Facebookissa, niille, jotka ovat käyneet sivustollamme (ns. uudelleenkohdennettu mainonta). Voit muokata Facebookin mainosvalintoja täällä.
 • Sosiaalisen median palveluntarjoajat: Verk­ko­pal­ve­luissamme on käy­tössä kol­man­nen osa­puo­len työ­ka­luja tai lii­tän­näi­siä. Täl­lai­sia työ­ka­luja ovat esi­mer­kiksi sivus­toilla ole­vat sosi­aa­lis­ten medioi­den upo­tuk­set tai sosi­aa­lis­ten medioi­den jako- ja tyk­käys­toi­min­nal­li­suu­det. Palveluntarjoajat, kuten Facebook ja Twitter, voivat asettaa evästeitä ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa aivan kuin vierailisit suoraan niiden sivustoilla. Ne saat­ta­vat lisäksi kerätä verk­ko­pal­ve­lui­den käyt­tä­jistä tie­toja esi­mer­kiksi sisäl­lön suo­sit­te­le­mi­seksi tai kävi­jä­mää­rän seu­raa­mi­seksi. Voit tutustua Facebookin tietosuojakäytäntöihin täällä ja Twitterin tietosuojakäytäntöihin täällä.

Sivustolla käytetyt evästeet on listattu alla:

 

Mihin tarkoitukseen käytämme evästeitä?

Tyypillisesti käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Välttämättömät evästeet: Osa evästeistä on sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä. Ne mahdollistavat erilaisia perustoimintoja, kuten sisäänkirjautumisen, evästevalinnat ja ostoskoritoiminnallisuuden. Nämä evästeet ovat käytössä aina.
 • Toimivuusevästeet: Näiden evästeiden avulla voimme varmistaa, että sivusto toimii oikein ja latautuu nopeammin.

 

 • Suorituskykyevästeet: Suorituskykyevästeiden avulla voimme laskea käyntimääriä ja liikennelähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Ne auttavat meitä ymmärtämään, mitkä sivut ovat suosittuja ja vähemmän suosittuja, ja kuinka vierailijat liikkuvat sivustolla.
 • Kohdistamisevästeet: Mainoskumppaniemme asettamien kohdistamisevästeiden avulla voidaan kerätä tietoa siitä, millaisista sisällöistä ja tuotteista olet kiinnostunut. Evästeiden avulla voidaan muodostaa profiili kiinnostuksenkohteistasi ja kohdentaa sinua kiinnostavia mainoksia muilla sivustoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Välttämättömät evästeet ovat käytössä aina. Muilta osin evästeiden asettaminen ja niillä kerättyjen tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Voit kieltäytyä suostumuksen antamisesta tai peruuttaa sen milloin tahansa.

Kuinka kauan evästeet ovat voimassa?

Eväste voidaan tallentaa laitteellesi pysyvästi tai palvelun käytön ajaksi:

 • Istuntokohtaiset evästeet tallennetaan käyttämällesi päätelaitteelle vain siksi aikaa, kun käytät verkkosivua. Eväste poistetaan istunnon päättyessä tai kun selain suljetaan.
 • Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi määrätyksi ajaksi. Niitä ei poisteta, kun suljet selaimen. Pysyviä evästeitä käytetään silloin, kun halutaan tallentaa tunnisteita ja tietoa useamman kuin yhden istunnon ajan. Esimerkiksi Google Analytics eväste on voimassa selaimesta riippuen noin kaksi vuotta edellisestä käynnistä ja tietoja säilytetään 26 kuukautta.

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Sinulla on useita mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa eväs­tei­den käyt­töön:

 • Sivuston evästeasetukset: Voit evästeasetusten avulla antaa evästeisiin suostumuksen, olla antamatta suostumusta, peruuttaa antamasi suostumuksen tai vastustaa tiettyä oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä. Valinnat ovat selainkohtaiset. Evästeasetukset näytetään sinulle, kun ensi kertaa vierailet sivuillamme ja aina sen jälkeen, kun olet poistanut tai estänyt evästeesi. Löydät ne myös sivuston alanavigaatiosta ”Evästeasetukset” -linkin kautta.
 • Evästeiden estäminen: Voit vaikuttaa evästeiden käsittelyyn käyttämäsi selaimen asetusten kautta. Evästeasetukset ovat selainkohtaisia, ja halutut valinnat tulee tehdä erikseen jokaisella selaimella ja laitteella. Evästeiden estäminen vaikuttaa palveluidemme toimintaan, esimerkiksi et voi evästeiden estämisen jälkeen tehdä ostoksia verkkokaupassamme.
 • Evästeiden tyhjentäminen: Voit tyhjentää evästeet selaimen asetuksista taikka nollata mobiilitunnisteen laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet voit vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta sinusta muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Miten voimme päivittää näitä käytäntöjä?

Varaamme oikeu­den päi­vit­tää näitä evästekäytäntöjä esi­mer­kiksi pal­ve­lui­den kehi­tyk­sen taikka lain­sää­dän­nön tai viranomaissuositusten muuttumisen vuoksi. Evästekäytäntöjen muu­tok­sista tie­do­te­taan pal­ve­luis­samme.

Päivitimme näitä evästekäytäntöjä viimeksi 21.3.2024, kun päivitimme työkalun evästesuostumusten hallinnoimiseksi.